ردیف
 کد محصول
Tg ºC
حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1 S264
67 T/X
پوشش pp
 TDS  دانلود