ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
عدد اسیدی
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1 P301 32 45000
0 بایندر جوهر و مرکب چاپ TDS دانلود
2 P303 65 45000
0 بایندر جوهر و مرکب چاپ TDS  دانلود