ردیف
 کد محصول
درصد جامد
 رنگ  کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1 S601/S602
41±1
 زرد ورنی سرامیک
 TDS دانلود
 2 S610
30±2
شفاف
روغن سرامیک
 TDS دانلود