ردیف
 کد محصول
عدد هیدروکسیل
حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1  S281  1.8 X/BAC  پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی)
TDS
دانلود
2  S282  2.7 X/S100  پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی)  TDS
دانلود
S2834.5 X/MPA پوشش تعمیراتی اتومبیل TDS دانلود 
3S284 1.8X پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی)TDS دانلود
4S2852.7پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی) TDS
دانلود
5 S294  4.2  X/S100/BAC پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی)  TDS
دانلود