ردیف
 کد محصول
عدد هیدروکسیل
حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1  S281  1.8 X/BAC  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
TDS
 دانلود
 2  S282  2.7 X  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)  TDS
 دانلود
 3   S283  4.5 X/MPA
  پوشش صنعتی(فلزات و اتومبیلی)
TDS   دانلود
 4S2852.7پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی) TDSدانلود
5  S291  1.8  X پوشش فلزی  TDS  دانلود 
6 S292  2.7   X پوشش صنعتی   TDS دانلود 
7 S293  4.2  X/S100/BAC  پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی)  TDS
 دانلود
8 S294  4.2   X/S100/BAC پوشش صنعتی (فلزات و اتومبیلی)  TDS
دانلود