رزینهای صنعت چاپ

این محصول بروش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی توسط شرکت سیبا پلیمر البرز براساس منومرهای متاکریلیک طراحی و تولید شده و در سال 95 برای اولین بار در ایران توسط یک شرکت داخلی فرموله شده و مورد تایید قرار گرفته است. سیبا پلیمر البرز تنهاشرکت تولید کننده رزین‌های پودری مورد مصرف صنعت چاپ در ایران می‌باشد.
ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
عدد اسیدی
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1 P301 32 45000
0 بایندر جوهر و مرکب چاپ  TDS دانلود
2P30245500000بایندر جوهر و مرکب چاپTDS
دانلود
3 P303 65 45000
0 بایندر جوهر و مرکب چاپ  TDS دانلود
4P30462500000بایندر جوهر و مرکب چاپTDS
دانلود
 5P351 34-0بایندر جوهر و مرکب چاپTDS دانلود