ترموپلاست پودری متآکریلات

ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
 عدداسیدی  کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1  P201 46 68000  13±1 بایندر رنگهای استخری و نمای ساختمان
 TDS  دانلود
 2  P202 65 57000
8±1 بایندر رنگهای ترافیکی و سازه های فلزی  TDS  دانلود
 3 P204 62 60000
3.5 بایندر رنگهای جدولی و سطوح بتنی
 TDS  دانلود

 

ردیف
 کد محصول
درصد جامد
 Tg ºC حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1 S253 60±1  45  T/X رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق گرمسیر
 TDS  دانلود
 2 S254 60±1  43 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق معتدل
 TDS  دانلود
 3 S255 60±1 40 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق سردسیر
 TDS  دانلود
 4 S256 60±1  38 T/X رنگ ترافیک تک جزیی - براقیت عالی
 TDS  دانلود

 

ردیف
 کد محصول
زمان ژل شدن
 زمان سخت شدن رنگ
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1 M255 27 دقیقه  32 دقیقه ابری رنگ ترافیک دوجزیی استاندارد
 TDS دانلود
 2 M256 22 دقیقه  30 دقیقه ابری
رنگ ترافیک دوجزیی با مقاومت بالا  TDS  دانلود
 3 M257
14-18 دقیقه
 18-25 دقیقه
ابری
رنگ ترافیک سه جزیی با مقاومت بالا
 TDS دانلود