ترموپلاست پودری متآکریلات

ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
 عدداسیدی  کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1  P202 65 57000
8±1 بایندر رنگهای ترافیکی و سازه های فلزی  TDS  دانلود


ردیف
 کد محصول
درصد جامد
 Tg ºC حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1 S254 60±1  43 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق معتدل
TDS   دانلود
2 S255 60±1 40 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق سردسیر
TDS   دانلود
3 S256 60±1  38 T/X رنگ ترافیک تک جزیی - براقیت عالی
TDS   دانلود


ردیف
 کد محصول
زمان ژل شدن
 زمان سخت شدن رنگ
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1 M257
14-18 دقیقه
 18-25 دقیقه
ابری
رنگ ترافیک سه جزیی با مقاومت بالا
TDS
دانلود