ترموپلاست پودری متآکریلات

ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
 عدداسیدی  کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1 P202 65 57000
8±1 بایندر رنگهای ترافیکی و سازه های فلزی TDS
دانلود 
 2P206  6557000 8±1بایندر جوهر و مرکب چاپ و پوششهای پلاستیکی  TDSدانلود


ردیف
 کد محصول
درصد جامد
 Tg ºC حلال
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1 S254 60±1  38 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق معتدل
TDS
 دانلود
2 S255 60±1 31 T/X
رنگ ترافیک تک جزیی - مناطق سردسیر
TDS
دانلود
3 S256 60±1 38 T/X رنگ ترافیک تک جزیی - براقیت عالی
TDS
دانلود
 4S25860±1 27T/X رنگ ترافیک سرد تک جزیی - مناطق سرد و مرطوب TDS
دانلود

ردیف
 کد محصول
زمان ژل شدن
 زمان سخت شدن رنگ
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
 1M2568-12 دقیقه
 10-15 دقیقه ابری رنگ ترافیک سه جزیی با مقاومت بالاTDS
دانلود
 2 M257A 14-18 دقیقه
18-25 دقیقه
ابری
رنگ ترافیک سه جزیی با مقاومت بالا
TDS
دانلود