TDS

ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
 عدد اسیدی
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1 P202 65
57000 8±1
بایندر رنگهای ترافیکی و سازه های فلزی
TDS
 دانلود
2P20665  57000 8±1بایندر انواع مرکب و جوهر چاپ TDS
دانلود
3 P301
32
45000
 0 بایندر جوهر و مرکب چاپ
TDS
دانلود
4 P303 31 45000
 0 بایندر جوهر و مرکب چاپ
TDS
دانلود
5 P401 105
142000
 0 کنترل کننده انقباض خمیر BMC
TDS
دانلود