TDS

ردیف
 کد محصول
Tg ºC
Mw
 عدد اسیدی
 کاربرد  مشخصات فنی
 کاتالوگ
1  P202 65
60000
8±1
بایندر رنگهای ترافیکی و سازه های فلزی
TDS
دانلود
2P20665  60000 8±1بایندر انواع مرکب و جوهر چاپ TDS
دانلود 
3 P301
32
45000
 0 بایندر جوهر و مرکب چاپ
TDS  دانلود
4 P302 45  50000  0 بایندر جوهر و مرکب چاپ  TDS
دانلود
5  P303 65
45000
 0 بایندر جوهر و مرکب چاپ
 TDS دانلود
6  P401 105
142000
 0 کنترل کننده انقباض خمیر BMC
TDS دانلود